top of page

MYND AR DAITH GYDA NI

Yma gallwch weld Fideos Ymgyfarwyddo ar gyfer amrywiaeth o leoliadau.

Advance Brighter Futures, Wrecsam

Elusen iechyd meddwl a lles yw Advance Brighter Futures (ABF). Maen nhw’n cynnig gwasanaethau sy’n cynnig lle cyfrinachol i bobl adeiladu lles emosiynol a gwydnwch, gan helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn i ble rydych chi eisiau bod neu wella ar ôl cyfnod arbennig o wael yn eich bywyd. Ar hyn o bryd maent yn cynnig cefnogaeth un-i-un, gweithgareddau grŵp, gwasanaeth mentora, sesiynau grŵp therapiwtig, cyrsiau ymwybyddiaeth a gwydnwch a phrosiect sy'n benodol yn cefnogi rhieni newydd a darpar rieni a allai elwa o gefnogaeth emosiynol ychwanegol. 

Cysylltwch â Advance Brighter Futures

3 Heol Belmont,

Wrecsam

LL13 7PW

01978 298110

wellhub@wrexham.gov.uk

wrexham.gov.uk/service/wellbeing-hub

 • X
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
MAP

Hyb Lles Wrecsam / Hwb Lles Wrecsam

Mae’r Hwb Llesiant yn darparu gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol, iechyd, gofal cymdeithasol a thrydydd sector mewn amgylchedd diogel, i wella mynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth a darparu atebion ataliol ac amgen i ofal a chymorth (yn cynnwys iechyd corfforol, iechyd meddwl a lles) .

Fe'i crëwyd gan bartneriaeth o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, AVOW (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam) and Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae'r Fideo Ymgyfarwyddo yn cynnwys pob agwedd a nodwedd o faes parcio neu fan gollwng ledled y lleoliad, gan gynnwys toiledau, allanfeydd tân a mewnbwn synhwyraidd.

Cysylltwch â Hyb Lles Wrecsam / Hwb Lles Wrecsam

Maes Parcio Byd Dŵr,

Adeiladau'r Goron Stryd Caer gyferbyn,

Wrecsam

LL13 8BG

01978 298110

wellhub@wrexham.gov.uk

wrexham.gov.uk/service/wellbeing-hub

 • Facebook
MAP

Emma Sims Holistic Therapies, Wrecsam

Wedi’i lleoli yng Ngwersyllt Wrecsam, mae Emma Sims yn darparu therapïau cyfannol gan gynnwys aromatherapi a thylino cerrig poeth, adweitheg, reiki, tylino pen Indiaidd, therapi grisial, therapi lliw, wynebau cyfannol, Therapi Ynni Angylaidd a Therapi Ynni Diemwnt. Gallwch hefyd archebu lle ar gyfer enaid ac naws sy'n grymuso darllen Rwy'n addysgu gweithdai datblygu Reiki a Seicig - i gyd mewn awyrgylch cynnes, hamddenol.

Mae'r Fideo Ymgyfarwyddo yn cynnwys pob agwedd a nodwedd o faes parcio neu fan gollwng ledled y lleoliad, gan gynnwys toiledau, allanfeydd tân a mewnbwn synhwyraidd.

Cysylltwch Emma Sims Holistic Therapies

Gwersyllt Resource Centre,

2nd Ave, Unit 4,

Wrexham,

United Kingdom,

LL11 4ED

07930 120516

info@emmasims.co.uk

emmasims.co.uk/

 • Facebook
MAP

Saith Seren, Wrecsam

Mae Saith Seren yn dafarn boblogaidd yng nghanol Wrecsam. Mae’n eiddo i gwmni cydweithredol o’r enw Canolfan Gymraeg Wrecsam Cyf. Mae'r ganolfan yn ganolbwynt yng nghanol y dref ar gyfer siaradwyr Cymraeg neu ddysgwyr.

 

Mae'r Fideo Ymgyfarwyddo yn cynnwys pob agwedd a nodwedd o faes parcio neu fan gollwng ledled y lleoliad, gan gynnwys toiledau, allanfeydd tân a mewnbwn synhwyraidd.

Cysylltwch â Saith Seren:

Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

http://www.saithseren.org.uk/

 • Facebook
MAP

Prifysgol Glyndwr, Wrecsam

Crëwyd y Fideo Ymgyfarwyddo hwn gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, Myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol blwyddyn 1 ac Outside In, gan ddefnyddio ffonau clyfar.

Hoffem ddiolch iddynt am eu gwaith caled, wrth ddangos y gellir creu Fideo Ymgyfarwyddo gydag ychydig neu ddim profiad, gan ddefnyddio ffôn clyfar a'n rhestr wirio ragnodedig.

Cysylltwch â Phrifysgol Glyndŵr:

Mold Rd,

Wrexham

LL11 2AW

01978 290666

https://glyndwr.ac.uk/

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
MAP

Yr Hyb Menter, Wrecsam

Mae Hwb Menter Wrecsam yn brosiect Busnes Cymru a ddarperir gan y tîm yn Sgwâr y Dref. Mae’r hwb yn fan ymgynnull i weithwyr llawrydd, sylfaenwyr, perchnogion busnes, a’r gymuned gydweithio i dyfu mentrau llwyddiannus a chynaliadwy mewn amgylchedd creadigol a chydweithredol.

Cysylltwch â Hyb Menter Wrecsam:

Wrexham Enterprise Hub
11-13 Rhosddu Road
Wrexham
LL11 1AT

01978 807420

https://thetownsquare.co.uk/contact-us

 • Facebook
MAP

Ty Calon, Glannau Dyfrdwy

Mae Ymddiriedolaeth Gymunedol Glannau Dyfrdwy yn gweithio i helpu i ddarparu addysg gymunedol, hyfforddiant galwedigaethol a chwaraeon mewn Hyb Cymunedol pwrpasol newydd - Tŷ Calon

Mae'r ymddiriedolaeth yn cynnwys nifer fach o wirfoddolwyr o'r gymuned leol. Maent i gyd yn dod â llawer iawn o wybodaeth o wahanol feysydd. Mae ganddyn nhw athrawon, rheolwyr prosiect, perchnogion busnes, peirianwyr, hyfforddwyr chwaraeon a gweinyddwyr. Gyda'i gilydd maent yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Cyrff Chwaraeon Cenedlaethol ac Addysg Leol i ddarparu gofod a all ddarparu cefnogaeth i'r gymuned leol.

Cysylltwch â Ty Calon

Ty Calon,

Glannau Dyfrdwy

CH5 1SA

01244 445382

admin@deesidecommunitytrust.co.uk

deesidecommunitytrust.co.uk

 • Facebook
MAP
bottom of page