top of page

LAWRLWYTHO EIN TAFLEN

SAESNEG PDF

Taflen Gymraeg Tu Allan web.jpg

PDF CYMRAEG

Taflen Awgrymiadau.jpg

YN ÔL I'R TOP

Doc

ADNODDAU DEFNYDDIOL

CALLSmallBanner.png

CALL Llinell Gymorth Iechyd Meddwl - Llinell Gyngor a Gwrando Gymunedol

Yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru.

Gall unrhyw un sy'n pryderu am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind gael mynediad i'r gwasanaeth. Mae Llinell Gymorth CALL yn cynnig gwasanaeth gwrando a chymorth cyfrinachol.

Ffoniwch  0800 132 737 neu tecstiwch HELP i 81066

Mae llinyn cortyn blodyn yr haul yn symbol a gydnabyddir yn fyd-eang ar gyfer anableddau anweladwy, a elwir hefyd yn anableddau cudd neu anableddau anweledig.

 

Heb arwydd gweledol, gall fod yn anodd i eraill nodi, cydnabod, neu ddeall y rhwystrau dyddiol a wynebir gan bobl sy'n byw ag anabledd anweledig.

Dewiswyd cortynnau gwddf gwyrdd gyda blodyn haul melyn fel ffordd o ddangos yn synhwyrol fod gan rywun anabledd anweledig ac y gallai fod angen rhywfaint o gefnogaeth, cymorth cymorth ychwanegol, help neu ychydig mwy o amser.

Darganfyddwch am gymhwysedd ar gyfer Lanyard Blodau'r Haul a sut i gael un yn  hiddendisabilitiesstore.com

Cudd_Anableddau_logo2.png
sam_banner.jpeg

Mae’r Samariaid yn darparu cymorth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol, sy’n cael trafferth ymdopi neu sydd mewn perygl o laddiad ledled y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon, yn aml drwy ei linell gymorth ffôn.

Darganfod mwy yma

Mae stem4 yn elusen sy’n hybu iechyd meddwl cadarnhaol ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau a’r rhai sy’n eu cefnogi gan gynnwys eu teuluoedd a’u gofalwyr, gweithwyr addysg proffesiynol, yn ogystal â nyrsys ysgol a meddygon teulu trwy ddarparu addysg iechyd meddwl, strategaethau gwydnwch ac ymyrraeth gynnar.

 

yn Darperir hyn yn ddigidol yn bennaf trwy ein rhaglen addysg arloesol, sy’n arloesi apiau iechyd meddwl, gan gynnwys yr ap Calm Harm sydd wedi ennill gwobrau a ddatblygwyd i ddarparu rhai gweithgareddau a thechnegau uniongyrchol i’ch helpu i dorri’r cylch ymddygiad hunan-niweidio ac archwilio ffactorau sbarduno sylfaenol. Mae ap Calm Harm hefyd yn cyfeirio at help. yn breifat, yn ddienw, ac yn ddiogel.

 

yn Darganfyddwch fwy yma 

stem 4 LOGO.png

Mae Advanced Brighter Futures yn helpu pobl yn Wrecsam i adeiladu bywydau hapusach a mwy boddhaus trwy wella lles meddwl. 

Nid triniaeth feddygol na therapi yw eu hagwedd at adferiad personol, ond y broses o adeiladu bywyd ystyrlon a boddhaus fel y'i diffinnir gan yr unigolyn sy'n profi problemau iechyd meddwl. 

Gallwch ddod o hyd i amserlen eu gwasanaethau yma   a thanysgrifio i dderbyn fersiwn wedi'i diweddaru bob mis. 

Dysgwch fwy yn yma 

Logo ABF (Fertigol).png
melyn-a-glas.png

Mae Melyn a glas (YaB Group Ltd) yn brosiect dielw menter gymdeithasol wedi’i leoli yn Wrecsam. Tanategu prosiectau cymunedol gan gynnwys llwybrau cadarnhaol, darpariaeth bwyd a digwyddiadau a gweithgareddau curo ynysigrwydd cymdeithasol.

 

Eu nod yw cefnogi grwpiau bregus tra'n creu profiad bywiog, cefnogol a dyrchafol. Creu eiliadau, siawns a gwenu pan fydd ei angen fwyaf ar bobl.

Darganfyddwch fwy yma

Mae lle diogel yn helpu pobl os ydynt yn teimlo'n ofnus neu mewn perygl tra eu bod allan yn y gymuned ac angen cymorth ar unwaith.

 

Chwiliwch am y logo Lle Diogel ar ddrysau a ffenestri llawer o  fusnesau a gwasanaethau. Os ydych chi’n teimlo’n anniogel tra allan yn gyhoeddus, gallwch fynd i mewn i unrhyw le y gwelwch y logo Mannau Diogel a bydd staff yn cynnig cefnogaeth i chi ac yn eich helpu i riportio trosedd. Gallwch hefyd ddefnyddio’r Ap Mannau Diogel i ddod o hyd i’ch Lle Diogel agosaf.

Darganfod mwy yma

safe_place_logo.png

YN ÔL I'R TOP

Useful Link
bottom of page